MENU MENU

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb prostřednictvím platformy www.ilady.app se vztahují na smlouvy uzavřené mezi:

CZECH APP, s.r.o.
se sídlem Dittrichova 346/4, 120 00 Praha 2
IČO 093 39 396
není plátce DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 334375
Adresa pro doručování: Dittrichova 346/4, 120 00 Praha 2
Telefonní číslo: 777700510
Kontaktní e-mail: info@ilady.cz
jako provozovatelem

 

a podnikající fyzickou či právnickou osobou
jako partnerem

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:
   • ceník obsahuje ceny jednotlivých služeb uvedených v platformě, případně dalších služeb poskytovaných provozovatelem;
   • inzerát představuje prezentaci služeb péče o zdraví a krásu (jak jsou tyto níže definovány) poskytovaných partnerem, která je vytvořena přímo tímto partnerem v jeho uživatelskému účtu za účelem propagace jím poskytovaných služeb péče o zdraví a krásu a získání tak příležitosti uzavřít smlouvu se zákazníkem;
   • aplikace iLady se rozumí mobilní aplikace iLady určená pro zákazníky;
   • platformou se rozumí platforma www.ilady.app;
   • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
   • obsahem partnera se rozumí zejména veškeré materiály (texty, fotografie, obrázky, grafika) a informace poskytnuté partnerem provozovateli za účelem poskytnutí služby;
   • obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb;
   • partnerem je každá podnikající fyzická či právnická osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami využívá služeb provozovatele a poskytuje služby zejména v oblasti kosmetiky, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, wellness a dalších obdobných služeb, a to zejména (nikoliv však výlučně) pro ženy (dále jen „služby péče o zdraví a krásu“); 
   • provozovatelem se rozumí společnost CZECH APP, s.r.o., IČO 093 39 396, se sídlem Dittrichova 346/4, 120 00 Praha 2, která není plátcem DPH a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 334375;
   • reklamním bannerem se rozumí prezentace partnera a jeho služeb péče o zdraví a krásu vytvořená provozovatelem z obsahu partnera a která slouží k propagaci služeb péče o zdraví a krásu partnera v aplikaci iLady;
   • služba je činnost provozovatele, v jejímž rámci provozovatel umožňuje partnerovi zřídit v aplikaci iLady uživatelský účet a zveřejnit inzerát, který je následně zpřístupněn zákazníkům, a v rámci které se provozovatel případně též zavazuje pro partnera vytvořit reklamní banner za účelem propagace partnera zákazníkům. Službou se dále rozumí i software a aplikace provozovatele, které jsou umístěné v platformě nebo v aplikaci iLady.
   • třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele a partnera;
   • užíváním služby se rozumí veškeré aktivity partnera v platformě;
   • zákazníkem se rozumí fyzická osoba, která využívá aplikaci iLady.
  2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a partnera při poskytování služeb prostřednictvím platformy.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a partnerem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. 
  4. Práva a povinnosti stran se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů pro partnery a podmínkami a pokyny uvedenými v platformě. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a partnerem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
  5. Registrací v platformě partner stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

   

 2. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Aby mohl partner řádně využívat platformu, musí se nejprve v platformě registrovat.
  2. Pro registraci je nutné vyplnit provozovatelem požadované údaje, a to zejména jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, obchodní firmu, adresu provozovny, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a zvolit si heslo. Registrací je na platformě založen uživatelský účet. O zbývajícím počtu dnů zkušební verze je partner ve svém uživatelském účtu vždy provozovatelem informován.
  3. Registrací na platformě je uzavřena smlouva o poskytování služeb mezi provozovatelem a partnerem.
  4. E-mailová adresa a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu je partner povinen zachovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
  5. Prostřednictvím uživatelského účtu lze zejména (nikoliv však výlučně) vkládat a odstraňovat inzeráty, nakupovat členství a provádět správu uživatelského účtu. Veškeré další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny v platformě.
  6. Provozovatel má právo bez náhrady okamžitě zrušit partnerovi jeho uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů.
  7. Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací je upravena v Zásadách ochrany osobních údajů pro partnery.
  8. Partner se zavazuje udržovat uživatelský účet a informace v něm obsažené aktuální. Při každé změně týkající se uživatelského účtu se partner zavazuje provést úpravu uživatelského profilu, případně jeho zrušení.

   

 3. INZERÁT A PODMÍNKY ČLENSTVÍ

  1. Za účelem zveřejnění inzerátu v aplikaci iLady prostřednictvím platformy je partner povinen vložit zejména údaje charakterizující jím nabízené služby péče o zdraví a krásu, a to zejména seznam nabízených služeb péče o zdraví a krásu, popis nabízených služeb péče o zdraví a krásu, cenu služeb péče o zdraví a krásu, fotografie a videa nabízených služeb péče o zdraví a krásu, popis partnera a jeho provozovny včetně kontaktních údajů, fotografií či videí provozovny partnera, případně další údaje uvedené v platformě. Inzerát se může týkat pouze služeb péče o zdraví a krásu.
  2. Po vyplnění požadovaných údajů dle článku 3.1. těchto obchodních podmínek bude partnerovi umožněno požádat provozovatele o zveřejnění inzerátu prostřednictvím příslušného tlačítka na platformě, případně jiným způsobem uvedeným v platformě. Zveřejnění inzerátu v aplikaci iLady podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele. Provozovatel je oprávněn kontrolovat úplnost inzerátu a jeho souladnost s obchodními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy České republiky a dobrými mravy. Provozovatel je oprávněn neschválit inzerát, a to i bez udání důvodu.
  3. Zveřejnění inzerátu v aplikaci iLady je po dobu prvních třiceti (30) dnů od registrace partnera (dále jen „zkušební verze“) bezplatné.
  4. Nebude-li partnerem objednáno členství nabízené provozovatelem v platformě dle článku 3.5. obchodních podmínek po uplynutí zkušební verze, případně pokud nebude členství partnerem po uplynutí příslušné doby členství prodlouženo, nebude jeho inzerát v aplikaci iLady provozovatelem dále zákazníkům zveřejněn. V takovém případě je partner oprávněn pouze spravovat svůj uživatelský účet v platformě.
  5. Inzerát partnera v aplikaci iLady bude po uplynutí zkušební verze dle čl. 3.3. obchodních podmínek nadále zveřejněn, pouze pokud partner provozovateli uhradí za služby částku dle ceníku, a to závislosti na druhu členství zvoleného partnerem (dále jen „členství“). Tento proces může partner aktivovat prostřednictvím tlačítka „Prodloužit členství“, případně jiným způsobem uvedeným v platformě. Jednotlivé druhy členství a jejich obsah je vždy uveden na platformě.
  6. Objednání členství nabízené provozovatelem v platformě probíhá prostřednictvím uživatelského účtu výběrem z provozovatelem nabízených druhů členství v rámci platformy. Obsah a ceník jednotlivých druhů členství jsou uvedeny v platformě. Součástí objednávky členství je volba doby, po kterou budou služby v rámci členství partnerovi poskytovány. Partner je oprávněn si volit mezi měsíčním (dále jen „měsíční členství“) či ročním členstvím (dále jen „roční členství“; měsíční členství a roční členství dále jen „doba členství“).
  7. Inzerát bude zákazníkům v aplikaci iLady zveřejněn po vyplnění příslušného objednávkového formuláře, který je partnerovi zpřístupněn v rámci jeho uživatelského účtu, dodání požadovaného obsahu partnera v dostatečné kvalitě, schválení ze strany provozovatele a (nejedná-li se o zveřejnění v rámci zkušební verze) úhradě členství dle ceníku.
  8. Jakmile je inzerát zveřejněn v aplikaci iLady, je partnerovi umožněno nepřímo komunikovat se svými zákazníky, uveřejňovat své referenční práce z oblasti služeb péče o zdraví a krásu či prezentovat akční nabídky týkající se jeho služeb péče o zdraví a krásu (např. soutěže, slevové akce, vouchery apod.).
  9. Partner může mít v aplikaci iLady zveřejněn pouze jeden inzerát, není-li s provozovatelem dohodnuto nebo nevyplývá-li z obsahu členství jinak.
  10. Partner si prostřednictvím platformy může objednat i další služby nabízené provozovatelem. Popis takových služeb a jejich ceník jsou uvedeny v platformě.
  11. Partner se zavazuje udržovat inzerát a informace v něm obsažené aktuální. Při každé změně týkající se podmínek služeb péče o zdraví a krásu, se partner zavazuje provést úpravu inzerátu, případně jeho odstranění.
  12. Provozovatel není poskytovatelem služeb péče o zdraví a krásu, která jsou nabízeny partnerem v inzerátu. Provozovatel nijak neodpovídá ani neručí za plnění povinností ze smluv, které jsou uzavřeny se zákazníkem. Partner je povinen plnit vždy veškeré své povinnosti, které mu vyplývají z obecně závazných právních předpisů, zejména v oblasti ochrany spotřebitele (informační povinnosti, povinností týkající se reklamací a odstoupení od smlouvy atd.) či v oblasti regulace soutěží a reklam (pořádání soutěží nebo slevových akcí atd.) při poskytování služeb péče o zdraví a krásu. Provozovatel neodpovídá za kvalitu slevových kupónů či zboží obdrženého z výher v soutěžích pořádaných partnerem.
  13. Partner je oprávněn stanovit si další podmínky poskytování služeb péče o zdraví a krásu, tyto podmínky však musí vždy být v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito obchodními podmínkami a dobrými mravy.

   

 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu za členství je možné hradit on-line platební kartou či bezhotovostním bankovním převodem. Platba formou bezhotovostního bankovního převodu je však možná pouze v případě ročního členství. Případné další způsoby platby jsou uvedeny v platformě. Platba je možná v českých korunách (Kč).
  2. Partner je povinen provést platbu v případě úhrady bezhotovostně on-line platební kartou vždy bezprostředně po odeslání objednávkového formuláře. V případě platby formou bezhotovostního bankovního převodu je partner povinen provést platbu dle instrukcí, které obdrží e-mailem od provozovatele; faktura za provedenou platbu bude partnerovi vystavena a zaslána po připsání platby na účet provozovatele. Závazek partnera uhradit cenu členství je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet provozovatele.
  3. Platba platební kartou funguje na principu opakovaných plateb. Po provedení první platby za službu podle pokynů uvedených v objednávkovém formuláři bude partner požádán o autorizaci nastavení platby. Poté bude platba ve stejné výši probíhat ve stanovených intervalech bez nutnosti zadávání dalších údajů ze strany partnera, dokud nebude členství ukončeno. Pokud bude partner chtít platby ukončit, je povinen provozovatele o tom informovat prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo provedením volby v uživatelském účtu; přijetí požadavku partnera neprodleně provozovatel potvrdí. Platba za další členství se partnerovi již strhávat nebude. Platba za další členství se partnerovi již nebude strhávat také v případě, kdy dojde ke zrušení jeho uživatelského účtu.
  4. Platba bezhotovostním bankovním převodem funguje na principu opakovaných plateb, které bude partner provádět na základě výzev provozovatele k úhradě ceny členství. Tyto výzvy budou partnerovy opakovaně zasílány v závislosti na době členství. Neuhrazením platby na příslušné období v době splatnosti členství partnerovi zaniká.
  5. Uhrazení ceny členství před uplynutím zkušební verze nezakládá právo partnera žádat provozovatele o slevu za dosud nevyčerpané dny zkušební verze, ani o prodloužení doby členství.
  6. Změní-li partner druh svého členství na platformě z dražšího na levnější, nemá nárok na vrácení rozdílu v ceně těchto druhů členství dle ceníku pro příslušnou dobu členství, nicméně partnerovi budou k levnějšímu členství připočítány zbývající dny doby (dražšího) členství dle poměru cen jednotlivých druhů členství. Partner však bere na vědomí, že změna členství z dražšího na levnější je možná nejdříve deset (10) kalendářních dnů před uplynutím doby (dražšího) členství. Změnu členství na platformě z levnějšího na dražší však může partner učinit kdykoliv. Změní-li partner druh svého členství na platformě z levnějšího na dražší, budou partnerovi k době (dražšího) členství připočítány zbývající dny doby (levnějšího) členství, a to opět dle poměru cen jednotlivých druhů členství. To znamená, že se zbylé dny přepočítají tak, aby původní částka z levnějšího členství pokryla dny dražšího členství. Provozovatel však vzhledem k zaokrouhlování v přepočtu nedoporučuje partnerovi časté přecházení mezi jednotlivými druhy členství. Za rozhodný den pro přepočet zbývajících dnů doby členství při změně druhu členství se považuje okamžik připsání příslušné částky na bankovní účet provozovatele.

   

 5. BLIŽŠÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  1. Partner udílí provozovateli bezúplatnou, nevýhradní, převoditelnou, územně a časově neomezenou licenci, případně podlicenci, k jakémukoliv obsahu partnera, který partner vloží prostřednictvím platformy nebo jiným způsobem provozovateli poskytne, který partner vytvořil nebo ke kterému má partner platnou licenci. Bez předchozího souhlasu partnera není provozovatel oprávněn obsah partnera podle předchozí věty použít jinak než pro účely zveřejnění inzerátu v aplikaci iLady. Provozovatel je oprávněn poskytnout podlicenci k jakémukoliv obsahu partnera.
  2. Pokud obsah partnera zachycuje jeho podobu a/nebo podobu třetích osob, uděluje partner provozovateli výslovný souhlas s rozšiřováním podoby v rámci výše uvedené licence. Partner dále potvrzuje, že souhlas s rozšiřováním podoby získal rovněž od všech vyobrazených osob. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelný.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerát neuveřejnit nebo uveřejněný inzerát odstranit, pokud:
   • může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;
   • porušuje autorská, průmyslová nebo jiná práva provozovatele nebo třetích osob;
   • inzeruje, propaguje, získává zákazníky či jinak souvisí s:
    a) multilevel marketingem a provizními systémy;
    b) neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví;
    c) prodejem léků, cigaret, tabáku a alkoholu;
    d) prodejem virtuální měny a nabízením půjček, úvěrů, řešením exekucí a insolvencí;
    e) nabízením erotických služeb, seznamovacích portálů, společnic a jiných obdobných služeb;
    f) se službami, které nejsou dle odůvodněného názoru provozovatele službami péče o zdraví a krásu;
    g) poškozením či snahou poškodit dobré jméno či pověst provozovatele nebo třetích osob;
    h) inzerátem, jehož zveřejnění by bylo v rozporu s těmito obchodními podmínkami, platnými právními předpisy a dobrými mravy, tj. zejména obsah, jež lze považovat za urážlivý, vulgární, xenofobní, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání, a dále obsah erotického či pornografického charakteru;
    i) texty a vyobrazeními, k nimž partner nemá autorská nebo jiná práva na základě vytvoření autorského díla či na základě licence;
    j) kontaktními informacemi na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas nebo neexistuje jiný právní titul k takovému zpracování;
    k) viry nebo jiným software, který je způsobilý způsobit škodu provozovateli nebo třetím osobám; nebo
    l) s reklamou nebo zprávou sloužící k obchodním sdělením.
  4. Partner prohlašuje a odpovídá za to, že:
   • splňuje podmínky právních předpisů a těchto obchodních podmínek nezbytné pro registraci a zveřejňování inzerátu;
   • má veškerá živnostenská oprávnění k poskytování služeb péče o zdraví a krásu, případně jiná povolení, která jsou obecně závaznými právními předpisy vyžadována pro poskytování služeb péče o zdraví a krásu;
   • veškeré údaje, které při vyplnění formuláře poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné správné;
   • při užívání služby se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami;
   • bude plnit veškeré povinnosti, které mu vyplývají z obecně závazných právních předpisů, zejména v oblasti ochrany spotřebitele (informační povinnosti, povinností týkající se reklamací a odstoupení od smlouvy atd.) či v oblasti regulace soutěží a reklam (pořádání soutěží nebo slevových akcí atd.) při poskytování služeb péče o zdraví a krásu; a
   • si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služby může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu platformy.
  5. Partner prohlašuje a odpovídá za to, že je autorem či držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah uživatelského účtu a inzerátu. Pokud partner není autorem či držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním.
  6. Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 5.4 ukáže být nepravdivým, nebo pokud partner poruší svou povinnost podle článku 5.5, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po partnerovi náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Partner se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob partnerem. Poskytovatel je v takových případech dále oprávněn okamžitě zrušit účet partnera bez náhrady, čímž zaniká smlouva o poskytování služeb.
  7. Aplikace iLady umožňuje zákazníkům kontaktovat partnera. Partner se zavazuje, že při komunikaci s těmito osobami nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb. Při porušení povinnosti podle předchozí věty má provozovatel právo požadovat po partnerovi náhradu škody, která mu tímto vznikla, a dále má právo ukončit s partnerem spolupráci.
  8. Partner bere výslovně na vědomí, že smlouvu se zákazníkem není možné uzavřít prostřednictvím aplikace iLady.

   

 6. REKLAMACE

  1. Práva partnera z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku.
  2. Partner je oprávněn reklamovat poskytnuté služby, pokud nejsou ve shodě se smlouvou o poskytování služeb. Shodou se smlouvou o poskytování služeb je zejména to, že:
   • služby odpovídají popisu v platformě, popisu obsaženému v reklamě, nebo v komunikaci mezi poskytovatelem a partnerem vztahující se ke smlouvě o poskytování služeb;
   • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem.
  3. Reklamaci je partner povinen oznámit provozovateli nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí služby, a to prostřednictvím kontaktního e-mailu či kontaktní adresy provozovatele, na adrese sídla provozovatele nebo v jeho provozovně, je-li zřízena. Aniž jsou dotčena jakákoliv práva partnera z vadného plnění dle výše uvedeného, je nicméně vhodné informovat provozovatele neprodleně po zjištění vady, a to na kontaktní e-mail provozovatele.
  4. Provozovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne, kdy byla reklamace partnerem uplatněna.
  5. V případě, že byla služba poskytnuta vadně, má partner právo na bezplatné odstranění vady služby, příp. na přiměřenou slevu z ceny služby (nelze-li vadu služby odstranit) nebo na poskytnutí dodatečné nebo náhradní služby. Partner má právo na odstoupení od smlouvy, je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy. Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.
  6. Práva z vadného plnění partnerovi nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím služby věděl nebo vadu sám způsobil, zejména předložením nekompletního nebo nepravdivého obsahu partnera nebo porušením těchto obchodních podmínek či právních předpisů.
  7. V souladu s občanským zákoníkem má partner právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Partner bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

   

 7. DOBA TRVÁNÍ SPOLUPRÁCE A JEJÍ UKONČENÍ

  1. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena v okamžiku, kdy partner dokončil registraci v platformě. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou, přičemž kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tento smluvní vztah vypovědět s výpovědní dobou jednoho (1) měsíce ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď druhé smluvní straně doručena.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit bez náhrady uživatelský účet, který porušuje tyto obchodní podmínky, právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Tím také dochází k zániku smlouvy o poskytování služeb, a to bez výpovědní doby.
  3. Je-li uživatelský účet či inzerát odstraněn partnerem (z jakéhokoliv důvodu) nebo provozovatelem (z důvodu porušení těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů), nemá partner nárok na vrácení žádné části ceny členství.
  4. Je-li uživatelský účet či inzerát odstraněn provozovatelem z jiných než výše uvedených důvodů, má partner právo na vrácení poměrné části ceny členství dle ceníku v závislosti na počtu uplynulých dnů doby členství, ve kterém k ukončení smlouvy o poskytování služeb ze strany provozovatele došlo.
  5. Zánik smlouvy o poskytování služeb nemá vliv na trvání nároku provozovatele na uhrazení ceny členství, úroků z prodlení či náhrad újmy, které již vznikly v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb.

   

 8. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A OBCHODNÍ POLITIKY PROVOZOVATELE

  1. Při sjednávání smlouvy o poskytování služeb a jejím plnění mohou být partnerovi sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Partner se zavazuje tyto informace zejména:
   • uchovávat jako důvěrné;
   • neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě;
   • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
   • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
  2. Dále se partner zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem.
  3. V případě porušení povinnosti v článku 8.1 a 8.2 těchto obchodních podmínek má provozovatel právo ukončit spolupráci a okamžitě odstranit bez náhrady uživatelský účet i inzerát partnera. Právo na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.

   

 9. OSTATNÍ VZTAHY SOUVISEJÍCÍ S VYUŽÍVÁNÍM PLATFORMY

  1. Partner používá platformu na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití platformy. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služeb, ohledně kterých došlo ke vzniku škody.
  2. Provozovatel není povinen k náhradě škody, která vznikne partnerovi z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutého obsahu partnera.
  3. Provozovatel není poskytovatelem služeb péče o zdraví a krásu, která jsou nabízeny partnerem v inzerátu. Provozovatel nijak neodpovídá ani neručí za plnění povinností ze smluv, které jsou uzavřeny se zákazníkem, a to ani když bude partner doporučován provozovatelem prostřednictvím tzv. statusu iLady Star. Partner vždy plně odpovídá za kvalitu jím poskytovaných služeb zákazníkovi. Partner je vždy povinen plnit veškeré povinnosti, které mu vyplývají z obecně závazných právních předpisů, zejména v oblasti ochrany spotřebitele (informační povinnosti, povinností týkající se reklamací a odstoupení od smlouvy atd.) či v oblasti regulace soutěží a reklam (pořádání soutěží nebo slevových akcí atd.) při poskytování služeb péče o zdraví a krásu. Provozovatel neodpovídá za kvalitu slevových kupónů či zboží obdrženého z výher v soutěžích pořádaných partnerem.
  4. Kliknutím na některé odkazy v platformě může dojít k jejímu opuštění a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
  5. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do platformy, aplikace iLady nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Při využívání platformy nesmí partner používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz či provoz aplikace iLady, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící platformu či aplikaci iLady a užívat je nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením či účelem.
  6. Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup do platformy, ani její nezávadnost a bezpečnost. Neodpovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání platformy včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných v platformě či aplikaci iLady, škody způsobené přerušením provozu, poruchou platformy, viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
  7. Pokud se při užívání platformy partner dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je provozovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup partnera do platformy, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je partner dále povinen uhradit provozovateli škodu, která jeho jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
  8. Obsah platformy či aplikace iLady (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně jejich programového vybavení a těchto podmínek, je chráněn autorským právem provozovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Partner nesmí obsah měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu provozovatele či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných v platformě či aplikaci iLady (vyjma těch, které jsou obsahem vlastního inzerátu partnera).

   

 10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ

  1. Provozovatel a partner vystupují ve vztahu k zákazníkům jako společní správci osobních údajů. Partner má přístup k osobním údajům zákazníka v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní telefon a kontaktní email.
  2. Partner se zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků výlučně za účelem poskytování služeb péče o zdraví a krásu.
  3. Partner je povinen dodržovat veškeré právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, podle právních předpisů České republiky, Evropské unie, popřípadě dalších právních řádů, které se použijí na úpravu právních vztahů mezi partnerem a zákazníkem. Partner je zejména povinen zajistit plnou ochranu osobních údajů před jejich zneužitím.
  4. Informační povinnosti i výkon práv v souvislosti s osobními údaji zákazníků zajišťuje provozovatel. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si veškerou součinnost nezbytnou k zajištění splnění informační povinnosti i výkonu práv v souvislosti s osobními údaji zákazníků.
  5. V případě, že se na partnera obrátí zákazník se žádostí o výkon svých práv v souvislosti s jeho osobními údaji, je partner povinen tuto žádost bez zbytečného odkladu předat provozovateli, který ji vyřídí.
  6. Pokud partner poruší jakoukoliv svou povinnost podle tohoto článku 10 obchodních podmínek, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po partnerovi náhradu škody a náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah související založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  2. Provozovatel a partner si sjednávají místní příslušnost obecného soudu provozovatele (okresního soudu, případně krajského soudu jako soudu prvního stupně) v místě sídla provozovatele k projednávání veškerých případných sporů vzniklých z jejich právních poměrů založených smlouvou o poskytování služeb, případně těmito obchodními podmínkami.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  4. Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně změnit a doplňovat. V takovém případě bude partnera o změně či doplnění obchodních podmínek informovat prostřednictvím e-mailu a uživatelského účtu alespoň 15 dní před nabytím účinnosti změn či doplnění obchodních podmínek. Pokud partner se změnou či doplněním obchodních podmínek nesouhlasí, je povinen o tom informovat provozovatele prostřednictvím e-mailu, a to dříve, než změna či doplnění obchodních podmínek nabude účinnosti. Pokud partner využije svého práva dle předchozí věty, bude se vztah smluvních stran nadále řídit původním zněním obchodních podmínek. Aktuální znění obchodních podmínek je vždy k dispozici v platformě.
  5. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

   

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2021.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace