MENU MENU

Zásady ochrany osobních údajů pro partnery

Tyto zásady ochrany osobních údajů pro partnery (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými v souvislosti s fungováním platformy www.ilady.app (dále jen „platforma“)

Správce osobních údajů:
CZECH APP, s.r.o.
se sídlem Dittrichova 346/4, 120 00 Praha 2
IČO 093 39 396
není plátce DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 334375

Kontaktní údaje správce osobních údajů:
Adresa pro doručování: Dittrichova 346/4, 120 00 Praha 2
Telefonní číslo: 777700510
Kontaktní e-mail: info@ilady.cz

 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?
   Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Co jsou osobní údaje?
   Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):
   • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
   • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště, sídla (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, e-mailová adresa;
   • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů do platformy a další obdobné informace.

   

 2. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Jak získáváme vaše osobní údaje?
   Své osobní údaje nám poskytujete zejména při zřizování uživatelského účtu v platformě. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom, prosím.
   Při návštěvě a užívání platformy může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.
  2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?
   • Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu a osobní údaje nezbytné pro poptávání a řádné poskytování našich služeb, můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu a poskytování našich služeb. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.
   • Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našich služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv (i v rámci objednávání služeb) odmítnout.
   • Pokud nám k tomu potvrzením v platformě dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané v platformě, zejména při uveřejnění inzerátu nebo při založení uživatelského účtu, zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 15 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.
   • Pokud prostřednictvím souborů cookies dochází ke zpracování osobních údajů, tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením vašeho internetového prohlížeče), případně na základě našeho oprávněného zájmu nebo pro účely uzavření a plnění smlouvy (týká se zejména cookies první strany), a to zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.
   Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.
  3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?
   Osobní údaje zadané v rámci registrace či objednávání služeb využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.
   Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování platformy, ve které budeme nabízet služby obdobné těm, které jste si od nás objednali, event. po dobu uvedenou v souhlasu.

   

 3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

  1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
   Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.
   Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:
   • prostřednictvím kontaktního formuláře v platformě;
   • telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;
   • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;
   • v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).
   Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.
  2. Právo na přístup k osobním údajům
   Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:
   • účel zpracování;
   • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
   • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
   • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.
   Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.
  3. Právo na opravu
   Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.
  4. Právo vznést námitku proti zpracování
   Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.
  5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
   Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:
   • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
   • jste odvolali souhlas se zpracováním;
   • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
   • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
   Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.
  6. Právo na omezení zpracování
   Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:
   • popíráte přesnost svých osobních údajů;
   • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;
   • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
   • vznesete námitku proti zpracování.
   Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.
   Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.
   Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.
  7. Právo na přenositelnost údajů
   Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.
  8. Jak můžete svá práva uplatnit?
   Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.
   Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
   Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

   

 4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Kdo vaše osobní údaje zpracovává?
   Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.
   V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dodavatelům cloudových úložišť, správcům e-mailových kampaní, externí účetní nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu.
   Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.
  2. Jak osobní údaje zpracováváme?
   Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

   

 5. SOUBORY COOKIES

  1. Co jsou to cookies?
   Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače či elektronického zařízení každého návštěvníka platformy, které umožňují fungování platformy.
   Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování platformy. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.
   Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce platformy.
  2. Jaké cookies a pro jaké účely je platforma využívá?
   Platforma používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení platformy. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud nedojde k jejich expiraci nebo dokud je nesmažete.
   Cookies, které využívá platforma, jsou následující:
   • cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k naší doméně; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, které využíváme pro uzavírání a plnění smlouvy, na základě našeho oprávněného zájmu, případně na základě výše uvedeného souhlasu. Tyto cookies mohou být dočasné nebo trvalé;
    • nezbytné cookies – umožňují základních funkcí, zpravidla vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
    • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání platformy údaje získané těmito cookies jsou zpravidla anonymní;
   • cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je naše doména; tyto cookies nám na základě vašeho souhlasu umožňují zejména analyzovat naši platformu a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;
    • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
    • cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam v platformě jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak naši platformu využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.
  3. Používané služby pracující s cookies
   Platforma používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a.s. Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.
   Služba Google Analytics slouží k získání statistických informací o vašem užívání platformy. Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 2 letech, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.
   Služba Google Ads slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Google a k opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 18 měsících, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.
   Služba Facebook Pixel slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Facebook Inc. a k opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 2 letech, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.
   Služba Sklik.cz slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Seznam.cz a k opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 18 měsících, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.
   Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.
  4. Jak nastavit a případně odmítnout zpracování souborů cookies
   Návod, jak správně nastavit a spravovat zpracování souborů cookies ve vašem internetovém prohlížeči, naleznete zde:
   Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
   Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
   Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
   Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies
   Opera - https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies
   Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

   

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1. 4. 2021.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace